Politika zasebnosti

Načela

Namen te Politike zasebnosti Skupine Kovanček (v Skupino Kovanček spadajo Kovanček Group d.d., Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana ter ostale družbe, ki so navedene v ažuriranem seznamu vseh družb, ki spadajo v Skupino Kovanček in ki je dostopen na spletni strani www.kovancek.com) je seznanitev uporabnikov storitev Skupine Kovanček ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Skupine Kovanček ter pravicami posameznikov na tem področju.

Skupina Kovanček nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Zato je dostop do osebnih podatkov posameznikov dovoljen le pooblaščenim osebam in sicer v obsegu, ki jim je nujno potreben za nemoteno izvajanje storitev, ki jih nudi Skupina Kovanček.

Z željo zagotoviti transparentno in zakonito politiko zasebnosti v Skupini Kovanček omogočamo, da ste seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki vam omogočajo informiranost. V celoti sledimo ureditvi, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in nacionalna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je Kovanček Group d.d. oziroma družba v Skupini Kovanček, s katero ste v pogodbenem ali drugem razmerju ter kateri ste svoje podatke prostovoljno posredovali.

Namen obdelave osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki operiramo za namen izvajanja storitev, ki vam jih nudimo v Skupini Kovanček. Brez posredovanja vaših podatkov, ki jih predvidevajo predpisi, pogodbe ni moč skleniti in gre za obvezne podatke. Poleg nujno potrebnih podatkov lahko od vas pridobimo tudi druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje pravic in obveznosti iz pogodbe.

S privolitvijo pa lahko Skupina Kovanček osebne podatke posameznika pridobi neposredno od posameznika in podatke zbira ter jih obdeluje za potrebe ocenjevanja relevantnih karakteristik posameznika v okviru namena izdelave in predstavitve posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev, vključno z obveščanjem oziroma neposrednim trženjem, oblikovanjem profila posameznika ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega obdelave osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do posameznikovega preklica. Od prejema vašega preklica oziroma od trenutka, ko Skupina Kovanček do vas izpolni vse svoje obstoječe in pričakovane pogodbene ter druge obveznosti, vaših osebnih podatkov ne hrani več.

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Skupina Kovanček obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave. V primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdelujemo podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posredujemo tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga nam posredovali. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi Skupina Kovanček. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko skladno s Politiko zasebnosti kadarkoli prekličete. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. 

Vaše pravice

Skupina Kovanček vam je na razpolago, da v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov izvršujete svoje pravice: pravico do seznanitve, pravico do popravka, pravico do izbrisa ali omejitve obdelave, pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosa osebnih podatkov. 

Dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali pa delno prekličete s pisno zahtevo, ki jo pošlje po elektronski poti na info@kovancek.com. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic oziroma sankcij. V takem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več zbirali in obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika oziroma so podani zakoniti interesi.

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko preko navedenega elektronskega naslova sama stopi v stik s Skupino Kovanček za pojasnila glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njenih osebnih podatkov in uresničevanjem njenih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik ima tudi pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, v kolikor meni, da so mu bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, lahko Skupina Kovanček posamezniku zaračuna razumno pristojbino ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je konkretni rok hrambe osebnih podatkov določen s predpisom. V primerih, ko je podlaga za hrambo osebnih podatkov vaše soglasje, podatke hranimo do vašega preklica. Ko je podlaga za hrambo osebnih podatkov pogodbeno razmerje, vaših podatkov ne hranimo več od trenutka, ko Skupina Kovanček oziroma podjetje, ki je del Skupine Kovanček, do vas izpolni vse svoje obstoječe in pričakovane pogodbene ter druge obveznosti. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov?

Vaše podatke zadržimo zase. Za potrebe in v okvirih nudenja naših storitev pa vaše osebne podatke lahko posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem (računovodski servis, odvetniška pisarna, pošta ipd.), državnim organom (upravni organi, nadzorstveni organi, policija ipd.). Z vašim izrecnim predhodnim soglasjem pa lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi drugim (drugim podjetjem) in lahko z njimi delimo vaše osebne podatke (za obveščanje o ugodnostih, nagradnih igrah, za neposredno trženje ipd.).

Varnost

Vsi zaposleni, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezani k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Z rednimi kontrolnimi pregledi, vzdrževanjem in obnavljanjem skrbimo, da prostori, kjer hranimo osebne podatke, strojna ter programska oprema, potrebna za upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, nudijo varne pogoje in nepooblaščenim ne omogočajo dostopa do osebnih podatkov posameznika.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Skupine Kovanček in začne veljati 21.11.2019.

Vsebina naše politike zasebnosti se lahko v prihodnosti spremeni, da bo dosegala standarde pravnega in tržnega napredka. O vseh spremembah vas bomo obvestili na naši spletni strani.

Skupina Kovanček